Thông báo mời thầu - Đào tạo cho DNNVV

Cập nhật ngày: 23/02/2017

Thông báo mời thầu Đào tạo chuyên sâu cho DNNVV theo các nội dung Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc tài chính (CFO), Giám đốc sản xuất (CPO).

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

(Lựa chọn nhà thầu)

 

 

Tên bên mời thầu: Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam

 

- Địa chỉ:         Lầu 5, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

                       289 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại:    083.930 4638 - 083 930 9973            

- Fax:              083 93 4642

- Mã số thuế:   0303454161

 

 

1. Tên gói thầu:

Đào tạo chuyên sâu cho DNNVV theo các nội dung Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc tài chính (CFO), Giám đốc sản xuất (CPO)

 

- Loại gói thầu: Dịch vụ phi tư vấn

 

- Giá gói thầu: 5.067.360 ngàn đồng (Năm tỷ không trăm sáu mươi bảy triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng)

  

- Nội dung chính của gói thầu: Tiến hành tổ chức các khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp chuyên sâu cho các DNNVV theo các nội dung Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc Tài chính (CFO), Giám đốc (CPO), trên địa bàn 22 tỉnh/thành phía Nam năm 2016.

   

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 4 tháng, từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2016.

   

2. Tên chương trình: Thực hiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2016

 

3. Nguồn vốn:  

 

3.1 Nguồn ngân sách nhà nước năm 2016- nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo (loại 490-505) : 2.533.680 ngàn đồng.

 

3.2 Nguồn học phí học viên đóng góp; Kinh phí tài trợ, huy động được từ doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có): 2.533.680 ngàn đồng.

 

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

   

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

   

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 16  tháng 8 năm 2016 đến trước 14 giờ 00, ngày 26  tháng 8 năm 2016.

   

7. Địa điểm phát hành HSMT: Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam.

 

- Địa chỉ: Lầu 5, tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 289, Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh;

- SĐT: 083.930 4638; 083 930 9973            Fax: 083 93 4642;

- Thời gian bán HSMT: trong giờ hành chính.

 

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (hai triệu đồng chẵn).     

 

9. Bảo đảm dự thầu: 50.674.000 đồng (Năm mươi triệu sáu trăm bảy mươi bốn ngàn đồng)Bằng chứng thư bảo lãnh của Ngân Hàng

 

10. Thời điểm đóng thầu 14 giờ 00’, ngày 26 tháng 8 năm 2016.

 

11. Thời điểm mở thầu 15 giờ 00’, ngày 26 tháng 8 năm 2016.

 

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

 

   

Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 8  năm 2016

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuất

 

 
tm gia sư dạy km