Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cập nhật ngày: 21/07/2016

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1273/QĐ-TTg ngày 07/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức xây dựng Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Dự thảo này được xây dựng nhằm:

- Đưa ra hệ thống các biện pháp hỗ trợ toàn diện cho DNNVV thông qua thiết lập đồng bộ các chính sách, chương trình hỗ trợ DNNVV trên cơ sở hỗ trợ có chọn lọc, phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế của đất nước, lợi thế của từng địa phương và nguồn lực của quốc gia nhằm tăng số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động của khu vực DNNVV.

- Xác định rõ trách nhiệm và vai trò của Chính phủ, cơ quan Trung ương và địa phương, các tổ chức xã hội và khu vực tư nhân trong hỗ trợ DNNVV;

- Củng cố hệ thống triển khai chính sách hỗ trợ DNNVV từ Trung ương đến địa phương và tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân.

- Nâng cao hiệu quả điều phối, giám sát và đánh giá thực hiện các hoạt động hỗ trợ DNNVV.

Dự thảo gồm 7 chương với 49 điều, cụ thể như sau:

- Chương 1: Những quy định chung (8 điều).

- Chương II: Nội dung hỗ trợ DNNVV (9 điều).

- Chương III: Chương trình hỗ trợ DNNVV (16 điều).

- Chương IV: Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ DNNVV (6 điều).

- Chương V: Ngân sách, cơ chế phối hợp, giám sát và đánh giá hỗ trợ DNNVV (4 điều).

- Chương VI: Khen thưởng và xử lý vi phạm về hỗ trợ DNNVV (3 điều).

- Chương VII: Điều khoản thi hành (3 điều).

Cổng thông tin doanh nghiệp giới thiệu với độc giả toàn văn Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,Tờ trình Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ý kiến đóng góp cho Dự thảo xin được gửi tới hộp thư: smempivietnam@gmail.com

(Theo http://business.gov.vn)

 

 
tm gia sư dạy km