ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT #5 (“Bảo đảm dự thầu” và “Bảo đảm thực hiện hợp đồng”) | Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT #5 (“Bảo đảm dự thầu” và “Bảo đảm thực hiện hợp đồng”)

Cập nhật ngày: 06/07/2018

Phân biệt “Bảo đảm dự thầu” và “Bảo đảm thực hiện hợp đồng”

Trong quá trình tham gia đấu thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ, doanh nghiệp thường phân vân giữa hai loại bảo đảm là Bảo đảm dự thầuBảo đảm thực hiện hợp đồng. Vậy hiểu sao cho đúng hai khái niệm này?

Khái niệm:

-      Theo Khoản 1, Điều 4 Luật Đấu thầu 2013, Bảo đảm dự thầuviệc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của nhà thầu, nhà đầu tư trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

-      Theo Khoản 2, Điều 4 Luật Đấu thầu 2013, Bảo đảm thực hiện hợp đồng là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam để bảo đảm trách nhiệm thực hiện hợp đồng của nhà thầu, nhà đầu tư.

So sánh: “Bảo đảm dự thầu” & “Bảo đảm thực hiện hợp đồng”

 

 

Bảo đảm dự thầu

Bảo đảm thực hiện hợp đồng

Giống nhau

-      Là hình thức bảo đảm bắt buộc đối với nhà thầu, nhà đầu tư khi tham gia đấu thầu.

-      Thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài để bảo đảm trách nhiệm của mình.

-      Bên dự thầu không nhận lại được tiền bảo hiểm nếu như vi phạm một trong các quy định của Luật Đấu thầu.

 

Khác nhau

Mục đích

Để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của nhà thầu, nhà đầu tư trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

Đảm bảo trách nhiệm thực hiện hợp đồng của nhà thầu, nhà đầu tư.

 

Thời gian có hiệu lực

Quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu bằng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cộng thêm 30 ngày. (Khoản 4, Điều 11 Luật Đấu thầu 2013).

Tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc ngày chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành đối với trường hợp có quy định về bảo hành. (Khoản 4 Điều 66 Luật Đấu thầu 2013)

Giá trị bảo đảm

Theo Khoản 3, Điều 11 Luật Đấu thầu 2013:

-      Đối với lựa chọn nhà thầu:  từ 1% đến 3% giá gói thầu căn cứ quy mô và tính chất của từng gói thầu cụ thể;

-      Đối với lựa chọn nhà đầu tư: từ 0,5% đến 1,5% tổng mức đầu tư căn cứ vào quy mô và tính chất của từng dự án cụ thể.

-    Theo Khoản 3, Điều 66 Luật Đấu thầu 2013: Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo mức xác định từ 2% đến 10% giá trúng thầu.

-    Tại Khoản 4, Điều 16 Nghị định 37/2015 quy định mức bảo đảm thực hiện hợp đồng được xác định trong khoảng từ 2% đến 10% giá hợp đồng xây dựng; trường hợp để phòng ngừa rủi ro cao thì giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng có thể cao hơn nhưng không quá 30% giá hợp đồng

Trách nhiệm hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm

Tại Khoản 5, Điều 11 Luật Đấu thầu 2013 quy định: bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu, nhà đầu tư trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày bên mời thầu nhận được văn bản từ chối gia hạn.

Tại Khoản 4, Điều 66 Luật Đấu thầu 2013 quy định: hoàn trả sau khi các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc ngày chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành đối với trường hợp có quy định về bảo hành.

Trường hợp áp dụng

Tại Khoản 1, Điều 11 Luật đấu thầu 2013:

-      Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp;

-      Đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Tại Khoản 1, Điều 66 Luật Đấu thầu 2013 quy định: được áp dụng đối với nhà thầu được lựa chọn, trừ nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, nhà thầu được lựa chọn theo hình thức tự thực hiện và tham gia thực hiện của cộng đồng.

 

 

Nguồn: khoinghiep.thuvienphapluat.vn

 

 
tm gia sư dạy km