ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT #4 (So sánh GCN đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép kinh doanh) | Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT #4 (So sánh GCN đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép kinh doanh)

Cập nhật ngày: 06/07/2018

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép kinh doanh có gì khác nhau?

Mọi người hay nhầm lẫn giữa “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” và “Giấy phép kinh doanh” nhưng về bản chất thì hai thuật ngữ này hoàn toàn khác nhau:

·        Về đối tượng được cấp:

-      Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là các doanh nghiệp nói chung

-      Giấy phép kinh doanh  là các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

·        Về hoạt động:

-     Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện liên tục một, một số hoặc toàn bộ công đoạn của quá trình nhằm mục đích sinh lợi

-     Giấy phép kinh doanh quy định cụ thể về việc hoạt động nhập khẩu, phân phối, bán lẻ, cung cấp các loại hình dịch vụ,… 

·        Văn bản pháp luật:

-      Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn

-      Giấy phép kinh doanh được quy định tại Luật thương mại 2005, Nghị định 09/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn 

·        Về điều kiện cấp giấy phép:

-      Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là không cần

-      Giấy phép kinh doanh được quy đinh tại Điều 9 Nghị định 09/2018/NĐ-CP 

·        Về nội dung:

-      Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp yêu cầu: tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, thông tin người đại điện pháp luật, vốn điều lệ

-     Giấy phép kinh doanh yêu cầu: nội dung, thời hạn kinh doanh được quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 9 Nghị định 09/2018/NĐ-CP là 05 năm 

·        Về hồ sơ:

-    Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp yêu cầu: giấy đề nghị, bản sao các giấy tờ chứng thực, điều lệ công ty (Doanh nghiệp tư nhân không áp dụng), danh sách các thành viên (Doanh nghiệp tư nhân không áp dụng), bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài

-      Giấy phép kinh doanh yêu cầu: đơn đề nghị cấp, bản giải trình có nội dung (được quy định cụ thể), tài liệu cơ quan thuê chứng minh không còn nợ thuế   quá hạn, bản sao các giấy tờ liên quan 

·        Cơ quan giải quyết:

-       Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là Sở kế hoạch và Đầu tư

-       Giấy phép kinh doanh là Sở công thương.

Chi tiết tham khảo bài viết Phân biệt “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” và “Giấy phép kinh doanh”

 

Nguồn khoinghiep.thuvienphapluat.vn

 
tm gia sư dạy km