ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT #11 (Cập nhật về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam) | Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT #11 (Cập nhật về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)

Cập nhật ngày: 01/08/2018

Chính phủ ban hành QĐ số 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam thay cho QĐ số 10/2007/QĐ-TTg

Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 08 năm 2018 nhằm quy định chi tiết danh mục và nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam thay thế cho Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (VSIC 2007) được sử dụng thống nhất trong hoạt động thống kê nhà nước.

Việc sửa đổi Hệ thống ngành Kinh tế lần này tuân theo các nguyên tắc: Đảm bảo phản ánh đầy đủ với ngôn ngữ dễ hiểu các hoạt động kinh tế Việt Nam; Bảo đảm sự liên tục và tính so sánh, kế thừa của hệ thống ngành từ phiên bản cũ (VSIC 2007) sang phiên bản mới (VSIC sửa đổi). Cụ thể là:

- Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2018 giải thích rõ những hoạt động kinh tế gồm các yếu tố được xếp vào từng bộ phận, trong đó bao gồm những hoạt động kinh tế được xác định trong ngành kinh tế và loại trừ những hoạt động kinh tế không được xác định trong ngành kinh tế nhưng thuộc các ngành kinh tế khác.

- Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam sửa đổi có sự kế thừa VSIC 2007 và Phân loại chuẩn các hoạt động kinh tế của Liên hợp quốc phiên bản lần thứ 4 (ISIC Rev.4). Chỉ sửa đổi từ ngữ ở các ngành cấp 2, cấp 3 và bổ sung ở ngành cấp 4, cấp 5 cho phù hợp với thực tế. Bảo đảm thích hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam trong việc thu thập số liệu theo từng ngành trong Hệ thống ngành kinh tế.

Tài liệu tham khảo:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2018, “Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam”  tại http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=40351

Tạp chí Kinh tế và dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2018, “Chính thức ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam sửa đổi”, tại http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/90-11902-chinh-thuc-ban-hanh-he-thong-nganh-kinh-te-viet-nam-sua-doi--.html

----------------------------------------------------------------------------------------

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

ü  Ngành kinh tế trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được hiểu là tập hợp các hoạt động kinh tế giống nhau dựa trên 3 tiêu chí xếp theo thứ tự ưu tiên: (1) Quy trình và công nghệ sản xuất của hoạt động kinh tế; (2) Nguyên liệu đầu vào mà hoạt động kinh tế sử dụng để tạo ra sản phẩm; (3) Đặc điểm của sản phẩm sản xuất ra của hoạt động kinh tế.

 

ü  Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam phân loại các hoạt động kinh tế dựa trên tính chất của hoạt động kinh tế, do đó cần lưu ý không căn cứ vào loại hình sở hữu, loại hình tổ chức, phương thức hay quy mô của hoạt động sản xuất.

 

ü  Ngành kinh tế trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được hình thành từ các hoạt động kinh tế diễn ra trong lãnh thổ kinh tế của Việt Nam, bất kể các hoạt động kinh tế này do ai quản lý

 

ü  Ngành kinh tế gắn với đơn vị kinh tế, tại đó người lao động làm việc với các nghề nghiệp khác nhau. Lao động theo ngành kinh tế phản ánh hoạt động kinh tế của mỗi cá nhân trong tổng thể các hoạt động của đơn vị.

 

ü  Để xem chi tiết sửa đổi, bạn có thể truy cập Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=39360&idcm=140

 
tm gia sư dạy km